ارزش یک مقاله بر مبنای میزان تاثیر آن بر مقالات بعدی تعیین می شود. ضریب تاثیر حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد مقالات چاپ شده در 2 سال قبل است که معرف این تاثیر است. در واقع ضریب تاثیر میزان مراجعه در سال های بعد به مقاله را نشان می دهد. این ضریب همه ساله توسط موسسه ISI برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا JCR، منتشر می شود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه بر مبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد.